Flex (NP)

Flex (NP)

Regular price
Sold out
Sale price
$49.00

CLINICAL APPLICATIONS

* Neuropathy: peripheral neuropathy, polyneuropathy, diabetic neuropathy, drug-induced neuropathy

* Neuralgia: trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia

* Peripheral vascular disease

* General pain, numbness, tingling, swelling, and muscle wasting, especially in the extremities

 

WESTERN THERAPEUTIC ACTIONS

* Analgesic function to relieve pain

* Anti-inflammatory function to reduce swelling and inflammation

* Circulatory effect to improve peripheral blood circulation to facilitate healing and recovery

* Treats causes of peripheral neuropathy, such as trauma, infection, and accumulation of drugs and toxic chemicals

DOSAGE

Take 3 to 4 capsules three times daily on an empty stomach, with warm water. Dosage may be increased to 6 to 8 capsules three times daily, if necessary.

 

INGREDIENTS


Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)

Chuan Mu Xiang (Radix Vladimiriae)

Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)

Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)

Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)

Da Zao (Fructus Jujubae)

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

Dang Gui Wei (Extremitas Radix Angelicae Sinensis)

Er Cha (Catechu)

Fu Ling (Poria)

Gan Cao (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae)

Hong Hua (Flos Carthami)

Huang Jin Gui (Caulis Vanieriae)

Liu Zhi Huang (Herba Solidaginis)

Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris)

Mo Gu Xiao (Caulis Hyptis Capitatae)

Mo Yao (Myrrha)

Mu Dan Pi (Cortex Moutan)

Qiang Huo (Rhizoma et Radix Notopterygii)

Qin Jiao (Radix Gentianae Macrophyllae)

Ru Xiang (Gummi Olibanum)

Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)

Tao Ren (Semen Persicae)

Xue Jie (Sanguis Draconis)

Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)